Wifi Chịu Tải Cao - Chuyên dùng

      Trường Tín Phân Phối Giải Pháp Wisnetworks gồm wifi Wis chịu tải cao và router Wis cho các khách hàng chuỗi cà phê , nhà hàng,khách sạn ,công ty SMB , Enterprise ...

       Xin tham khảo thêm tại www.wisnetworks.vn 

                                                        

                 

      Giải pháp :

 

           

           

       Khách hàng tiêu biểu sử dụng giải pháp Wifi Wis 

       http://www.wisnetworks.vn/#khach-hang

      Chứng nhận Wisnetworks distributor 

      http://www.wisnetworks.com/about.asp?getparid=4&getclassid=81&detailid=234